Informācija pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 16. jūlijā

 

Caffeine mājaslapas privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”, reģ.Nr.40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA” (turpmāk arī “Caffeine”, vai “mēs”), kā personas datu apstrādes pārzinis, veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt Jūsu personu datu privātumu.

Caffeine veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas ārējie normatīvie akti.

Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, lietojam un aizsargājam Jūsu personas datus. Šī politika neietver informāciju par sīkdatņu izmantošanu Caffeine mājaslapā (www.caffeine.lv). Sīkdatņu izmantošanas politiku Caffeine interneta resursos, tajā skaitā Caffeine mājaslapā (www.caffeine.lv), Jūs varat apskatīt ŠEIT.

Mums ir svarīgi informēt Jūs par Caffeine veikto Jūsu personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību, dodot iespēju Jums paredzēt personas datu nodošanas Caffeine sekas.

KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE

Personas dati ir jebkura informācija vai informācijas daļas, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjekts), kuru var tieši (piemēram, atsaucoties uz jūsu vārdu, uzvārdu) vai netieši (piemēram, atsaucoties uz pseidonimizētiem datiem, tādiem kā unikāls identifikācijas numurs) identificēt.

Tas nozīmē, ka personas dati var būt elektroniskā pasta / dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, lietotājvārdi, profila attēli, personiskās vēlmes un iepirkšanās paradumi, lietotāja radīts saturs, finanšu informācija un dzīvesveida informācija. Tie var būt arī unikāli skaitliski identifikatori, piemēram, jūsu datora IP adrese vai jūsu mobilās ierīces MAC adrese, kā arī sīkdatnes.

Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

UZ KO ATTIECAS ŠĪ POLITIKA

Šī privātuma politika attiecas tikai uz šādu Caffeine veikto personas datu apstrādi interneta vietnes www.caffeine.lv (turpmāk – “Caffeine mājaslapa”) ievaros:

 1. 1)  Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, saņemot un izpildot pieprasījumu Caffeine jaunumu saņemšanai;

 2. 2)  Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, saņemot un izskatot darba meklētāju pieteikumus Caffeine vakancēm, kas iesniegti Caffeine mājaslapā (http://caffeine.lv/karjera) vai nosūtīti uz Caffeine elektroniskā pasta adresi darbs@caffeine.lv.

CAFFEINE VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES APJOMS, NOLŪKS, PAMATOJUMS UN ILGUMS

PIEPRASĪJUMS CAFFEINE JAUNUMU SAŅEMŠANAI

Šī personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana. Personas datu apstrāde tiek veikta ar nolūku pēc personas pieprasījuma informēt personu uz tās norādīto e-pastu par Caffeine tirdzniecības vietu piedāvātajiem pakalpojumiem, precēm, iespējām piedalīties Caffeine organizētajās vai ar Caffeine saistītajās akcijās, loterijās un pasākumos.

Lai izpildītu Jūsu pieprasījumu Caffeine jaunumu saņemšanai, mums ir nepieciešama Jūsu e-pasta adrese. Jūsu e-pasta adresi Caffeine iegūst, kad Jūs attiecīgajā Caffeine mājaslapas laukā ievadiet sava e-pasta adresi un nospiediet saiti ar nosaukumu “PIEVIENOJIES”.

Brīdī, kad Jūs nospiežat saiti ar nosaukumu “PIEVIENOJIES”, Jūs sniedzat Caffeine piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izpildīt Jūsu pieprasījumu Caffeine jaunumu saņemšanai.

Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Caffeine Jūsu norādīto e-pasta adresi, lai mēs izpildītu Jūsu pieprasījumu saņemt Caffeine jaunumus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei:

— nosūtot pieprasījumu par piekrišanas atsaukšanu uz e-pasta adresi info@Caffeine.lv; vai

— sekojot katrā Jums nosūtītajā Caffeine jaunumu e-pastā norādītajām piekrišanas atsaukšanas instrukcijām.

Sniedzot piekrišanu datu apstrādei, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Caffeine. Ja tiek konstatēts, ka Caffeine ir saņēmis citu personu personas datus, tie tiks dzēsti.

Pēc piekrišanas atsaukuma saņemšanas un apstrādes, līdz 10 darba dienu laikā, mēs pārtrauksim sūtīt Caffeine jaunumus. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai netiek pieņemti automatizēti individuāli lēmumi, tostarp netiek veikta profilēšana, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi vēlēsieties saņemt Caffeine jaunumus un kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu šai personas datu apstrādei.

PIETEIKUMS UZ CAFFEINE VAKANCĒM

Mēs novērtējam Jūsu interesi par darba iespējām Caffeine, un esam priecīgi saņemt Jūsu tiešsaistes pieteikumus gan uz aktuālajām vakancēm, gan vēlākiem kandidātu atlases procesiem.

Lai izskatītu Jūsu pieteikumu Caffeine aktuālajām vakancēm, gan vēlākiem kandidātu atlases procesiem Jūs mums nododat šādus savus personas datus:

 • —  uzvārds;

 • —  vārds;

 • —  telefona numurs;

 • —  e-pasta adrese;

 • —  pieteikuma dokumentos ietvertā informācija (pieteikuma dokumenti ir:

  pieteikuma vēstule, CV, atsauksmes, sertifikāti un citi).

  Šos personas datus Caffeine iegūst, kad Jūs nosūtiet pieteikumu Caffeine vakancēm, izmantojot kādu no šādām pieteikuma nosūtīšanas iespējām:

 • —  izmantojot pieteikuma formu Caffeine mājaslapā saitē – http://caffeine.lv/karjera;

 • —  pieteikumu nosūtot uz Caffeine elektroniskā pasta adresi darbs@caffeine.lv. Aicinām Jūs nesniegt Caffeine personas datus, kas nav nepieciešami Jūsu

  pieteikuma Caffeine vakancēm izvērtēšanai, piemēram Jūsu:

 • —  fotogrāfiju;

 • —  vecumu;

 • —  nacionālo vai etnisko izcelsmi;

 • —  veselības stāvokli;

 • —  ģimenes stāvokli;

 • —  piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas

  sabiedriskās organizācijas;

 • —  reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas.

  Caffeine ir tiesības dzēst tam nosūtītos Jūsu personas datus, kas nav nepieciešami Jūsu pieteikuma Caffeine vakancēm izvērtēšanai.

  Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, saņemot un izskatot Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītām vakancēm, ir Jūsu piekrišana.

  Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, Caffeine saglabājot un izmantojot Jūsu pieteikumu vēlākiem kandidātu atlases procesiem, ir Caffeine leģitīmās intereses īstenot efektīvu kandidātu atlases procesu.

  Iesniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Caffeine, Ja tiek konstatēts, ka Caffeine ir saņēmis citu personu personas datus, tie tiks dzēsti.

  Brīdī, kad Jūs nosūtat Caffeine savus personas datus, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem pieteikuma nosūtīšanas veidiem, Jūs sniedzat Caffeine piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izskatīt Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītajām vakancēm.

  Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Caffeine Jūsu norādītos personas datus, lai mēs izskatītu Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītajām vakancēm.

Gadījumā, ja konkrētā, Jūsu norādītā vakance ir jau aizņemta vai arī mēs uzskatām, ka jūs esat vai varētu būt vairāk piemērots citam amatam mūsu uzņēmumā, Caffeine saglabās un izmantos Jūsu pieteikumu vēlākiem kandidātu atlases procesiem, pamatojoties uz Caffeine leģitīmajām interesēm īstenot efektīvu kandidātu atlases procesu.

Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai var tikt īstenota profilēšana, bet netiek pieņemti automatizēti individuāli lēmumi, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu pieteikumu aktuālajām vakancēm un iebilst Jūsu personas datu izmantošanai vēlākiem kandidātu atlases procesiem. Lai atsauktu savu piekrišanu dalībai kandidātu atlases procesā vai iebilstu pret Jūsu personas datu izmantošanai vēlākiem kandidātu atlases procesiem, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz e-pasta adresi: darbs@Caffeine.lv.

Pēc Jūsu pieprasījumu saņemšanas un apstrādes, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi un dzēsīsim iesūtītos personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi vēlēsieties piedalīties Caffeine kandidātu atlases procesā un kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu personas datu apstrādei vai iebildis pret to, taču tie netiek glabāti ilgāk par vienu gadu kopš to saņemšanas dienas.

KĀ CAFFEINE AIZSARGĀ JŪSU PERSONAS DATUS

Lai aizsargātu Jūsu datu privātumu un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam Caffeine personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kuri izriet no to darba veikšanas vai ir saistīti ar to. Tiek veiktas Caffeine darbinieku apmācības Jūsu datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai. Jūsu dati tiek glabāti uz mūsu servera šifrētā formātā, kā arī sūtot informāciju tiek izmantoti šifrēti kanāli.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulas 12. – 22. pants, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Caffeine veikto Jūsu personas datu apstrādi:

 • —  Iegūt papildu informāciju par Caffeine veikto Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt Caffeine rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;

 • —  Lūgt labot Jūsu personas datus (ja konstatējat, ka Caffeine rīcībā esošā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Caffeine tos labot);

 • —  Atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei (Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei);

 • —  Lūgt Jūsu personas datu dzēšanu;

 • —  Lūgt ierobežot personas datu apstrādi (Caffeine rīcībā esošo Jūsu personas

  datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē);

— Lūgt datu pārnesamību (iespēja saņemt savu personas datu informāciju mašīnlasāmā formātā);

— Iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar Caffeine leģitīmajām interesēm.

Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, Caffeine ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Caffeine norāda uz uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Lai izmantotu savas tiesības, Jums ir jāvēršas pie Caffeine ar pieprasījumu nosūtot to uz e-pasta adresi: info@Caffeine.lv vai nosūtot vēstuli uz Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija, to adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”.

IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti Caffeine pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, personāla atlases speciālistiem, tiešā mārketinga sūtījumu nodrošinātājiem.

Šādu pakalpojumu sniedzēju loma Jūsu personas datu apstrādē ir apstrādātājs un Caffeine kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir atbildīgs par tā izvēlēto pakalpojumu sniedzēju veikto Jūsu personas datu apstrādi. Caffeine izmanto pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem personas datu apstrādes un drošības standartiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Šajā politikā minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”, reģ.Nr.40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai par Caffeine veikto Jūsu personas datu apstrādi, vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi, papildus informāciju Jūs varat saņemt rakstot pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@caffeine.lv vai nosūtot pieprasījumu uz Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija, to adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts Inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar Caffeine, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).

Jūs varat pievienot maksājuma karti atverot “Iestatījumi” -> “Manas maksājuma kartes. Ja Jūs nevarat atrast šo sadaļu, pārliecinieties, ka esat veicis Mobilās aplikācijas atjauninājumu. Pārliecinieties, ka Jūsu internetbankas iestatījumos ir dota atļauja veikt maksājumus internetā ar šo karti.

Lojalitātes kartes unikālais numurs tiek ģenerēts un piešķirts, līdz ko Jūs pievienojaties Mobilai aplikācijai.

Katru gadu Caffeine uzkrājums par iepriekšējo kalendāro gadu tiek dzēsts 1.jūlijā. Vairāk https://www.caffeine.lv/lojalitate

Mēs varam nosūtīt tiešā mārketinga paziņojumus tikai tiem Mobilās aplikācijas lietotājiem, kuri devuši savu piekrišanu. To var izdarīt sadaļā “Iestatījumi” -> “Paziņojumi”. Piekrišanu var atcelt jebkurā laikā, mainot iestatījumus savā Mobilās aplikācijas kontā. Papildus visu informāciju par Caffeine mobilās lojalitātes aplikācijas un lojalitātes kartes programmas noteikumiem var iepazīties https://www.caffeine.lv/lojalitate , CAFFEINE sociālajos tīklos un mūsu kafejnīcās.

Karti var nebūt iespējams pievienot noteiktā interneta pirkumu apmaksas limita vai noteiktā dienas limita dēļ. Šos ierobežojumu iestatījumus jāpārbauda interneta bankā. Tāpat, pārliecinieties, ka esat pareizi ievadījis maksājuma kartes datus. Pārliecinieties, ka Jūsu internetbankas iestatījumos ir dota atļauja veikt maksājumus internetā ar šo karti.

Pārliecinieties, vai sadaļā “Iestatījumi” -> “Maksājuma uzstādījumi ” esat atlasījis “Izmantot maksājuma karti”. Turklāt, pārbaudiet, vai pievienotajā maksājuma kartē ir pietiekami daudz naudas, lai pabeigtu pirkumu. Ņemiet vērā, ka dienas laikā atļauts veikt ne vairāk kā 10 transakcijas no vienas kartes. Tas nozīmē, ka diennakts laikā varat caur Caffeine LV aplikāciju ar savu bankas karti norēķināties 10 reizes.

Ja pievienosiet vairāk nekā vienu maksājuma karti, tad ar nosaukumu palīdzību būs vieglāk atdalīt izvēloties maksājumu. Šī ir darbība drošības nolūkos.

Pārliecinieties, vai sadaļā “Iestatījumi” -> “Maksājumu iestatījumi” esat atlasījis “Izmantot Caffeine uzkrājumu”. Aktivizējot šo funkcionalitāti, barista pie kases redzēs jūsu Caffeine uzkrājuma atlikumu un par kafiju varēsiet norēķināties ar Caffeine uzkrājumu. Ja vēlaties izmantot savu dāvanu karti, atcerēties to pirms pirkuma aktivizēt, izvēloties dāvanu karti no izvēlnes pirmajā lapā un nospiežot pogu “Aktivizēt”.

Dāvanu kupons ir derīgs 90 dienas no iegādes brīža. Pēc tam kupons tiek neatgriezeniski dzēsts. Dāvanu kupons (5, 10, 20 Eur) jāaktivizē 90 dienu laikā, lai to pievienotu savam Caffeine uzkrājumam. Ja kupons šajā periodā netiks aktivizēts, tas tiks neatgriezeniski dzēsts. Kad kupons ir aktivizēts un pievienots Caffeine uzkrājumam, arī uz kuponiem attiecas Caffeine mobilās lojalitātes aplikācijas un lojalitātes kartes programmas noteikumi.

Gan kupona sūtītājam, gan saņēmējam ir jābūt Caffeine aplikācijai, un viņu tālruņu numuri ir jāsaglabā mobilās aplikācijas sadaļā “Iestatījumi” -> “Mans profils” . Pārliecinieties, ka saņēmējam ir Mobilās aplikācijas jaunākā versija.

Atsūtiet savu jautājumu un Lojalitātes kartes numuru (to atradīsiet sadaļā “Maks”, zem svītrkoda) uz e-pastu info@caffeine.lv

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams reģistrēties vai ielogoties, izmantojot Facebook. Aicinām Jūs izmantot citus autentifikācijas veidus.