Informācija pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 16. jūlijā


Caffeine mājaslapas privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”,
reģ.Nr.40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA” (turpmāk arī
“Caffeine”, vai “mēs”), kā personas datu apstrādes pārzinis, veicot personas
datu apstrādi, apņemas aizsargāt Jūsu personu datu privātumu.
Caffeine veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Parlamenta
un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas ārējie
normatīvie akti.
Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam,
lietojam un aizsargājam Jūsu personas datus. Šī politika neietver informāciju
par sīkdatņu izmantošanu Caffeine mājaslapā (www.caffeine.lv). Sīkdatņu
izmantošanas politiku Caffeine interneta resursos, tajā skaitā Caffeine
mājaslapā (www.caffeine.lv), Jūs varat apskatīt ŠEIT.
Mums ir svarīgi informēt Jūs par Caffeine veikto Jūsu personas datu apstrādi,
tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību, dodot iespēju
Jums paredzēt personas datu nodošanas Caffeine sekas.

KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE
Personas dati ir jebkura informācija vai informācijas daļas, kas attiecas uz
fizisku personu (datu subjekts), kuru var tieši (piemēram, atsaucoties uz jūsu
vārdu, uzvārdu) vai netieši (piemēram, atsaucoties uz pseidonimizētiem
datiem, tādiem kā unikāls identifikācijas numurs) identificēt.
Tas nozīmē, ka personas dati var būt elektroniskā pasta / dzīvesvietas adrese,
mobilā tālruņa numurs, lietotājvārdi, profila attēli, personiskās vēlmes un
iepirkšanās paradumi, lietotāja radīts saturs, finanšu informācija un dzīvesveida
informācija. Tie var būt arī unikāli skaitliski identifikatori, piemēram, jūsu datora
IP adrese vai jūsu mobilās ierīces MAC adrese, kā arī sīkdatnes.
Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu
kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez
automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana,
strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana,
aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos
pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai
iznīcināšana.

UZ KO ATTIECAS ŠĪ POLITIKA
Šī privātuma politika attiecas tikai uz šādu Caffeine veikto personas datu
apstrādi interneta vietnes www.caffeine.lv (turpmāk – “Caffeine mājaslapa”)
ievaros:
1) Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, saņemot un izpildot
pieprasījumu Caffeine jaunumu saņemšanai;
2) Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, saņemot un izskatot darba
meklētāju pieteikumus Caffeine vakancēm, kas iesniegti Caffeine
mājaslapā (http://caffeine.lv/karjera) vai nosūtīti uz Caffeine elektroniskā
pasta adresi darbs@caffeine.lv.

CAFFEINE VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES APJOMS,
NOLŪKS, PAMATOJUMS UN ILGUMS
PIEPRASĪJUMS CAFFEINE JAUNUMU SAŅEMŠANAI

Šī personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana. Personas datu
apstrāde tiek veikta ar nolūku pēc personas pieprasījuma informēt personu uz
tās norādīto e-pastu par Caffeine tirdzniecības vietu piedāvātajiem
pakalpojumiem, precēm, iespējām piedalīties Caffeine organizētajās vai ar
Caffeine saistītajās akcijās, loterijās un pasākumos.
Lai izpildītu Jūsu pieprasījumu Caffeine jaunumu saņemšanai, mums ir
nepieciešama Jūsu e-pasta adrese. Jūsu e-pasta adresi Caffeine iegūst, kad
Jūs attiecīgajā Caffeine mājaslapas laukā ievadiet sava e-pasta adresi un
nospiediet saiti ar nosaukumu “PIEVIENOJIES”.
Brīdī, kad Jūs nospiežat saiti ar nosaukumu “PIEVIENOJIES”, Jūs sniedzat
Caffeine piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izpildīt Jūsu
pieprasījumu Caffeine jaunumu saņemšanai.
Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga
norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Caffeine Jūsu norādīto e-pasta adresi, lai mēs
izpildītu Jūsu pieprasījumu saņemt Caffeine jaunumus.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei:
— nosūtot pieprasījumu par piekrišanas atsaukšanu uz e-pasta adresi
info@Caffeine.lv; vai
— sekojot katrā Jums nosūtītajā Caffeine jaunumu e-pastā norādītajām
piekrišanas atsaukšanas instrukcijām.
Sniedzot piekrišanu datu apstrādei, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz
16 gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus
ir aizliegts nosūtīt Caffeine. Ja tiek konstatēts, ka Caffeine ir saņēmis citu
personu personas datus, tie tiks dzēsti.
Pēc piekrišanas atsaukuma saņemšanas un apstrādes, līdz 10 darba dienu
laikā, mēs pārtrauksim sūtīt Caffeine jaunumus. Piekrišanas atsaukums
neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.
Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai netiek pieņemti automatizēti
individuāli lēmumi, tostarp netiek veikta profilēšana, kas Jums varētu radīt
tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi vēlēsieties saņemt Caffeine jaunumus
un kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu šai personas datu apstrādei.

PIETEIKUMS UZ CAFFEINE VAKANCĒM
Mēs novērtējam Jūsu interesi par darba iespējām Caffeine, un esam priecīgi
saņemt Jūsu tiešsaistes pieteikumus gan uz aktuālajām vakancēm, gan
vēlākiem kandidātu atlases procesiem.
Lai izskatītu Jūsu pieteikumu Caffeine aktuālajām vakancēm, gan vēlākiem
kandidātu atlases procesiem Jūs mums nododat šādus savus personas datus:
— uzvārds;
— vārds;
— telefona numurs;
— e-pasta adrese;
— pieteikuma dokumentos ietvertā informācija (pieteikuma dokumenti ir:
pieteikuma vēstule, CV, atsauksmes, sertifikāti un citi).
Šos personas datus Caffeine iegūst, kad Jūs nosūtiet pieteikumu Caffeine
vakancēm, izmantojot kādu no šādām pieteikuma nosūtīšanas iespējām:
— izmantojot pieteikuma formu Caffeine mājaslapā saitē –
https://caffeine.lv/karjera;
— pieteikumu nosūtot uz Caffeine elektroniskā pasta adresi darbs@caffeine.lv.
Aicinām Jūs nesniegt Caffeine personas datus, kas nav nepieciešami Jūsu
pieteikuma Caffeine vakancēm izvērtēšanai, piemēram Jūsu:
— fotogrāfiju;
— vecumu;
— nacionālo vai etnisko izcelsmi;
— veselības stāvokli;
— ģimenes stāvokli;
— piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas
sabiedriskās organizācijas;
— reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas.
Caffeine ir tiesības dzēst tam nosūtītos Jūsu personas datus, kas nav
nepieciešami Jūsu pieteikuma Caffeine vakancēm izvērtēšanai.
Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, saņemot un izskatot
Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītām vakancēm, ir Jūsu piekrišana.
Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, Caffeine saglabājot
un izmantojot Jūsu pieteikumu vēlākiem kandidātu atlases procesiem, ir
Caffeine leģitīmās intereses īstenot efektīvu kandidātu atlases procesu.
Iesniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 18
gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus ir
aizliegts nosūtīt Caffeine, Ja tiek konstatēts, ka Caffeine ir saņēmis citu personu
personas datus, tie tiks dzēsti.
Brīdī, kad Jūs nosūtat Caffeine savus personas datus, izmantojot kādu no
iepriekš minētajiem pieteikuma nosūtīšanas veidiem, Jūs sniedzat Caffeine
piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izskatīt Jūsu pieteikumu
konkrētām, Jūsu norādītajām vakancēm.
Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga
norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Caffeine Jūsu norādītos personas datus, lai mēs
izskatītu Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītajām vakancēm.
Gadījumā, ja konkrētā, Jūsu norādītā vakance ir jau aizņemta vai arī mēs
uzskatām, ka jūs esat vai varētu būt vairāk piemērots citam amatam mūsu
uzņēmumā, Caffeine saglabās un izmantos Jūsu pieteikumu vēlākiem
kandidātu atlases procesiem, pamatojoties uz Caffeine leģitīmajām interesēm
īstenot efektīvu kandidātu atlases procesu.
Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai var tikt īstenota profilēšana,
bet netiek pieņemti automatizēti individuāli lēmumi, kas Jums varētu radīt
tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu pieteikumu aktuālajām vakancēm
un iebilst Jūsu personas datu izmantošanai vēlākiem kandidātu atlases
procesiem. Lai atsauktu savu piekrišanu dalībai kandidātu atlases procesā vai
iebilstu pret Jūsu personas datu izmantošanai vēlākiem kandidātu atlases
procesiem, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz e-pasta adresi: darbs@Caffeine.lv.
Pēc Jūsu pieprasījumu saņemšanas un apstrādes, mēs pārtrauksim Jūsu
personas datu apstrādi un dzēsīsim iesūtītos personas datus. Piekrišanas
atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija
spēkā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi vēlēsieties piedalīties Caffeine
kandidātu atlases procesā un kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu personas
datu apstrādei vai iebildis pret to, taču tie netiek glabāti ilgāk par vienu gadu
kopš to saņemšanas dienas.

KĀ CAFFEINE AIZSARGĀ JŪSU PERSONAS DATUS
Lai aizsargātu Jūsu datu privātumu un nodrošinātu to drošību, mēs veicam
attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām
un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai
tam Caffeine personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu
pienākumus, kuri izriet no to darba veikšanas vai ir saistīti ar to. Tiek veiktas
Caffeine darbinieku apmācības Jūsu datu privātuma, drošības un
konfidencialitātes nodrošināšanai. Jūsu dati tiek glabāti uz mūsu servera šifrētā
formātā, kā arī sūtot informāciju tiek izmantoti šifrēti kanāli.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulas 12. – 22. pants,
Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Caffeine veikto Jūsu personas datu apstrādi:
— Iegūt papildu informāciju par Caffeine veikto Jūsu personas datu apstrādi un
pieprasīt Caffeine rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;
— Lūgt labot Jūsu personas datus (ja konstatējat, ka Caffeine rīcībā esošā
informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt
Caffeine tos labot);
— Atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei (Jums ir tiesības jebkurā laikā
atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei);
— Lūgt Jūsu personas datu dzēšanu;
— Lūgt ierobežot personas datu apstrādi (Caffeine rīcībā esošo Jūsu personas
datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē);
— Lūgt datu pārnesamību (iespēja saņemt savu personas datu informāciju
mašīnlasāmā formātā);
— Iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar Caffeine leģitīmajām interesēm.
Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, Caffeine
ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Caffeine norāda uz
uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu
interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas
prasības.
Lai izmantotu savas tiesības, Jums ir jāvēršas pie Caffeine ar pieprasījumu
nosūtot to uz e-pasta adresi: info@Caffeine.lv vai nosūtot vēstuli uz Aiviekstes
iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija, to adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“NARVESEN BALTIJA”.

IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI
Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas savienības un Eiropas
Ekonomikas zonas. Var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti
Caffeine pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu
nodrošinātājiem, personāla atlases speciālistiem, tiešā mārketinga sūtījumu
nodrošinātājiem.
Šādu pakalpojumu sniedzēju loma Jūsu personas datu apstrādē ir apstrādātājs
un Caffeine kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir atbildīgs par tā izvēlēto
pakalpojumu sniedzēju veikto Jūsu personas datu apstrādi. Caffeine izmanto
pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem
personas datu apstrādes un drošības standartiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS
Šajā politikā minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”, reģ.Nr.40003365783, juridiskā
adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija.
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai par Caffeine
veikto Jūsu personas datu apstrādi, vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi,
papildus informāciju Jūs varat saņemt rakstot pieprasījumu uz e-pasta adresi:
info@caffeine.lv vai nosūtot pieprasījumu uz Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003,
Latvija, to adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU
Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts
Inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai
nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar Caffeine, ja Jūs neesat
apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts
inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts:
info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).