PRIVĀTUMA POLITIKA – Caffeine Roasters

Mans grozs

Aizvērt

FREE DELIVERY ON ALL ORDERS FROM 24.95 EUR!

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

SIA “COFFEE INN”

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

I DAĻA

VISPĀRĪGĀS NOSTĀDNES

 

 1. Šī privātuma politika reglamentē SIA „Narvesen Baltija”
  Reģistrācijas numurs: 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, LV-1003 (turpmāk – Sabiedrība), īstenotās klienta (turpmāk – Jūs, Jūsu) personas datu apstrādes galvenos principus un kārtību, Jums izmantojot interneta vietni http://caffeine.lv/ (turpmāk – Sabiedrības vietne) un apstrādājot visus citus Sabiedrībai sniegtos datus.

 

 1. Privātuma politika ir paredzēta tam, lai Jūs iepazīstinātu ar Sabiedrībā īstenot Jūsu personas datu apstrādi. Personas dati – jebkāda informācija, balstoties uz kuru var tikt vai ir noteikta Jūsu personas identitāte: uzvārds, vārds, pilsēta, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai pasta adrese, kā arī cita informācija (turpmāk – Personas dati). 

 

 1. Ar šo Sabiedrības dokumentu varat iepazīties jebkurā laikā Sabiedrības vietnē, tāpat arī varat to lejupielādēt no Sabiedrības vietnes un izdrukāt. 

 

 1. Sabiedrība ir Jūsu personas datu pārzine.

 

 1. Apstrādājot Jūsu personas datus, Sabiedrība ievēro Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, no 2018.gada 25.maija – Vispārējo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (turpmāk – VDAR) un citus tieši piemērojamos tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

 

 1. Izmantojot Sabiedrības vietni, apliecināt, ka esat informēts/-ta, ka Sabiedrība Jūsu Personas datus pārvaldīs un apstrādās ar šajā privātuma politikā paredzētajiem rīkiem, saskaņā ar tajā noteiktajiem mērķiem un kārtību.

 

 1. Sabiedrība rīkojas saskaņā ar šiem Personas datu apstrādes principiem:

 

 • Personas dati tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un caurskatāmā veidā;

 

 • Personas dati tiek vākti konkrētiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un tie netiek apstrādāti ar šiem mērķiem nesavietojamā veidā;

 

 • Personas dati ir adekvāti, pareizi un tikai tādi, kādi nepieciešami norādīto mērķu sasniegšanai;

 

 • Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, t.i., tikai tādos gadījumos, kad:

 

 • Jūs dodat piekrišanu vai arī kad var secināt, ka piekritāt, ka dati tiek izmantoti konkrētiem nolūkiem;  

 

 • tiek noslēgts vai tiek pildīts līgums, kur Jūs esat viena līgumslēdzēja puse;

 

 • Personas datu apstrāde ir vajadzīga Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot gadījumus, ja Jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama Personas datu aizsardzības, ir svarīgākas par šādām interesēm;

 

 • Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu.

 

 • Personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā tiek atjaunināti.

 

 • Personas dati tiek uzglabāti tādā formā, lai Jūsu identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai.

 

 • Personas dati tiek apstrādāti tikai tādā veidā, lai tiktu nodrošināta pienācīga Personas datu drošība; datus apstrādā tikai tie darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.

 

 • Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla, izņemot tos gadījumus, kad šādas informācijas atklāšanu pieprasa tiesību akti.

 

II DAĻA

PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE UN UZGLABĀŠANAS LAIKS

 

 1. Sabiedrība ciena ikviena no Jums tiesības uz privātumu. Jūsu Personas dati tiek vākti un apstrādāti šādiem mērķiem:

 

 • darba līgumu izpildei;

 

 • kandidātu pieņemšanai darbā;

 

 • tiešā mārketinga mērķiem;

 

 • darba laika uzskaites mērķiem;

 

 • līgumu ar partneriem, piegādātājiem izpildes nolūkā.

 

 1. Jūsu pienākums ir sniegt izsmeļošus un pareizus Personas datus.

 

 1. Apstrādājot un aizsargājot Jūsu Personas datus, Sabiedrība īsteno organizatoriskos un tehniskos datu aizsardzības pasākumus, kas nodrošina Personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, modificēšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Telpa, kurā tiek glabāti savāktie dati, tiek fiziski sargāta no nepiederošu personu piekļuves. Jūsu Personas dati tiek sargāti no neatļautas piekļuves caur datortīkliem.

 

 1. Jūsu Personas dati tiek apstrādāti un glabāti:

 

 • darba līgumu izpildes mērķiem – tik ilgi, kamēr ir spēkā darba līgums;

 

 • kandidātu pieņemšanai darbā – 2 mēneši;

 

 • tiešā mārketinga mērķiem – 2 gadus no piekrišanas Personas datu apstrādei saņemšanas brīža (vai no datu saņemšanas brīža, ja piekrišana nav obligāta);

 

 • darba laika uzskaites mērķiem – tik ilgi, kamēr ir spēkā darba līgums;

 

 • līgumu ar partneriem, piegādātājiem izpildes nolūkā – tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums;

 

 • ja Jūsu dati ir tikuši izmantoti, veicot nelikumīgas darbības vai identitātes zādzībai, vai kādam citam pārkāpumam, kura dēļ bija vai tiks veikta atbildīgo tiesībsargājošo institūciju izmeklēšana, ja Sabiedrība ir saņēmusi sūdzības, kas saistītas ar Jums, vai ja Sabiedrība ir pamanījusi Jūsu izdarītus privātuma politikas un / vai Sabiedrības vietnē esošo noteikumu pārkāpumus, kā arī ja ir nolūks izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt leģitīmās prasības, Jūsu personas dati var tikt apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams minētajos gadījumos.
 1. Kas beidzas augstākminētie termiņi, Jūsu Personas dati tiek iznīcināti.

 

 1. Sabiedrības vietni Jūs izmantojat un lejupielādējat datus, paši uzņemoties risku. Sabiedrība neatbild par tādēļ iespējami nodarīto kaitējumu, īpaši, ja kaitējums var būt nodarīts Jūsu datu kopumam, tehnikai un (vai) programmatūrai.

 

III DAĻA

INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS VEIDI

 

 1. Sabiedrība var izmantot turpmāk norādīto informāciju, kuru iegūst, Jums izmantojot Sabiedrības vietni, šādos veidos:

 

 • Jūsu IP adrese: Jūsu IP adrese ir skaitlis, kuru Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs (IPS) automātiski piešķir Jūsu lietotajam datoram. IP adrese tiek identificēta un ievietota Jūsu servera žurnālā kopā ar apmeklējuma laiku un vietni(-ēm), kuru(-as) apmeklējāt. IP adrešu vākšana ir ierasta prakse internetā un to automātiski dara vairums vietņu. IP adreses Sabiedrība izmanto tādiem mērķiem kā Sabiedrības vietnes lietošanas līmeņa noteikšana, servera problēmu risināšana un Sabiedrības vietnes administrēšana. Sabiedrība tās var izmantot un atklāt visiem tiem pašiem mērķiem, kādiem tiek izmantoti citi personas dati.

 

 • Jūsu pārlūka informācija: noteiktu informāciju ievāc vairums pārlūku, piemēram, vides piekļuves kontrole (angl. media access control, MAC), Jūsu datora veids (“Windows” vai “Macintosh”), ekrāna izšķirtspēja, operētājsistēma, interneta pārlūks un versija, sīkdatnes (sīkdatņu politika izklāstīta zemāk), pikseļu tagi (angl. pixel tags), tīmekļa bāksignāli (angl. web beacon) un izmantojot citas tamlīdzīgas tehnoloģijas. Pārlūka informāciju, kas apstrādāta ar “Google Analytics” programmu, Sabiedrība izmanto vietnes apmeklējumu statistikas novērtēšanai un uzlabošanai. Vairāk informācijas par to var atrast šeit: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

 

 1. Sabiedrība iegūst informāciju tieši no datu subjekta.

 

 1. Kandidātu uz amatiem datus Sabiedrība iegūst no darba sludinājumu vietnēm, piemēram, https://www.cv.lv/, https://www.cvmarket.lv/.

 

 1. Mārketinga mērķiem vācamos datus, t.i., lojalitātes programmas dalībnieku personas datus, sniedz datu apstrādātājs SIA “Mobili zona”.

 

IV DAĻA

SABIEDRĪBAS VĀCAMO UN APSTRĀDĀJAMO PERSONAS DATU VEIDI

 

 1. Sabiedrība vāc un apstrādā šādus personas datus:

 

 • darbinieku personas dati, kas tiek apstrādāti grāmatvedības programmā: vārds, uzvārds, personas kods, tabeles numurs, amats, darba alga, dzimšanas datums, nostrādātais laiks, bankas konta numurs, slimības prombūtnes laiks, bērnu skaits;

 

 • kandidātu uz amatiem personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, privātā adrese, privātā tālruņa numurs, e-pasta adrese, darba pieredze, dati par izglītību un kvalifikāciju, valodu prasmes, citi kandidāta CV sniegtie dati;

 

 • lojalitātes programmas dalībnieku personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, lojalitātes kartes numurs, dzimums, dzimšanas datums;

 

 • darbinieku darba līgumu dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, privātā adrese, privātā tālruņa numurs, privātā e-pasta adrese, amats, darba alga, darba laiks, citi darba līgumā norādītie personas dati;

 

 • partneru, piegādātāju (fizisko personu), nomnieku, viņu pārstāvju personas dati: vārds, uzvārds, bankas konta dati, tālruņa numurs, personas kods;

 

 • videonovērošanas sistēmas dati;

 

 • BioTime sistēmas dati: vārds, uzvārds, pirksta nospiedums, ierašanās/aiziešanas laiks, nostrādātais laiks.

 

V DAĻA

SABIEDRĪBAS VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATOJUMS

 

 1. Sabiedrība vāc un apstrādā personas datus saskaņā ar šādiem pamatojumiem:

 

 • darbinieku dati: līguma ar datu subjektu izpildei un noslēgšanai, datu pārziņa juridisko pienākumu izpildei, pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai;

 

 • kandidātu uz amatiem dati: līguma ar datu subjektu noslēgšanai;

 

 • lojalitātes programmas dalībnieku dati: pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai;

 

 • BioTime sistēmas dati: saskaņā ar darbinieka piekrišanu;

 

 • partneru, piegādātāju dati: pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

 

 

VI DAĻA

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

 

 1. Jūsu Personas datus Sabiedrības datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt tikai tādā apjomā, cik tas nepieciešams viņu funkciju veikšanai. Sabiedrībai ir tiesības nodot personas datus trešajām personām tikai Lietuvas Republikas likumos un citos piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos.

 

 1. Sabiedrība garantē, ka Jūsu Personas dati netiks nodoti trešajām personām iedzīvošanās nolūkā. Taču Sabiedrība patur tiesības sniegt informāciju par Jums, ja tas būs jādara likumos noteiktajā kārtībā vai arī ja no Sabiedrības to pieprasītu likumīgi darbojošās institūcijas vai kriminālvajāšanu īstenojošās institūcijas.

 

 1. Jūsu personas dati netiks sniegti trešajām valstīm.

 

VII DAĻA

JŪSU TIESĪBAS

 

 1. Jums vienmēr ir tiesības:

 

 • pieprasīt Sabiedrībai ļaut iepazīties ar tās apstrādātajiem Jūsu personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
 • pieprasīt labot, iznīcināt Jūsu personas datus vai arī apturēt (izņemot glabāšanu) Jūsu personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti neatbilstoši datu apstrādes mērķiem un pārkāpjot tiesību aktu prasības, bet no VDAR piemērošanas sākuma (2018.gada 25.maija) Jums ir tiesības uz datu pārcelšanu un tiesības pieprasīt, lai Datu pārzinis izdzēstu Jūsu personas datus (“tiesības tikt aizmirstam”) vai ierobežotu personas datu apstrādi minētajā regulā noteiktajos gadījumos.

 

 1. Augstāk norādītās tiesības Jūs varat īstenot, vēršoties Sabiedrībā rakstiski vai ierodoties uz augstāk norādīto adresi, vai rakstot uz e-pasta adresi info@caffeine.lv, uzrādot personas identitāti apliecinošus dokumentus vai to apstiprinātas kopijas. Sabiedrība viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniegs atbildi uz Jūsu pieprasījumu.

 

 1. Jums tāpat ir tiesības jebkad atsaukt doto piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, par to paziņojot augstāk norādītajā kārtībā. Ja Jūs nepiekrītat, dati netiks apstrādāti, tiks izdzēsti un attiecībā pret Jums netiks veiktas Sabiedrības mārketinga, kontroles darbības, izņemot gadījumus, kad Sabiedrība pierādīs, ka datu apstrāde ir nepieciešama pārliecinoši likumīgu iemeslu dēļ, kā tas norādīts piemērojamajos tiesību aktos.

 

 1. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības institūcijai – Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

 

VIII DAĻA

SĪKDATŅU POLITIKA

 

 1. Sīkdatnes (angl. cookies) – nelieli teksta informācijas faili, kurus Jūsu izmantotās ierīces pārlūks pieņem no vietnes, kuru apmeklējat, un saglabā Jūsu ierīcē. Sīkdatnes ļauj Sabiedrības vietnei atcerēties informāciju par Jūsu pārlūkošanas paradumiem, darbībām, meklēšanu un iestatījumiem, lai Jūs varētu pilnībā izmantot vietnes funkcionalitāti, bet Vietnes nākamās apmeklējumu reizes būtu vienkāršākas un efektīvākas.  

 

 1. Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties pieņemt sīkdatnes. Ja nepiekrītat, ka Jūsu datorā vai citā gala ierīcē tiktu saglabātas sīkdatnes, varat nomainīt sava interneta pārlūka iestatījumus un atslēgt visas sīkdatnes, vai arī atļaut/neatļaut katru atsevišķi. Taču pievēršam Jūsu uzmanību, ka atsevišķos gadījumos tas var palēnināt interneta pārlūkošanu, ierobežot noteiktu vietnes funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi vietnei. Plašāku informāciju varat saņemt šeit: allaboutcookies.org.

 

 1. Dati par izmantotajām sīkdatnēm 

 

Sīkdatnes nosaukums

Apraksts

Izveidošanas brīdis

Darbības laiks

Izmantotie dati

PHPSESSID

Standarta sīkdatne lietotāja sesijas uzturēšanai.

Ienākot interneta vietnē

Līdz interneta vietnes loga aizvēršanai

Unikālais identifikators

p_popup_uh

Sīkdatne tiek izmantota informācijas saglabāšanai par lietotāja apskatītajiem un aizvērtajiem izlecošajiem („pop-up“) logiem.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

1 gads

Unikālais identifikators

rated_[veselais skaitlis]

Sīkdatne tiek izmantota informācijas vākšanai vietnes satura vadības sistēmā par lietotāja izvēlēto aptaujas atbildi.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

1 gads

Unikālais identifikators

C, cid, TPC, GCM, uid

Sīkdatnes izveido nejaušu ID katram apmeklētājam, lai varētu noteikt, kuri lietotāji vietni apmeklē atkārtoti. Šīs sīkdatnes palīdz identificēt lietotāju pārlūkošanas paradumus vietnē.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

Līdz interneta vietnes aizvēršanai vai līdz 60 dienām.

Unikālais identifikators

_utma, _utmb, _utmc

Novērošanas sīkdatnes no “Google Analytics”. Informācija uz serveri tiek sūtīta anonīmi. Sīkdatnes identificē unikālos apmeklētājus un novēro lietotāju sesijas. Vairāk informācijas skat. “Google” vietnē.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

Attiecīgi 30 min., 6 mēn., 2 gadi

Uzskaitei tiek izmantotas IP adreses un unikālie ID numuri. Uzskaites rezultāts ir statistisks. Skaitītāja uzskaite tiek veikta “Google Analytics”.

_utmz

Novērošanas sīkdatnes no “Google Analytics”. Informācija uz serveri tiek sūtīta anonīmi.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

Līdz pārlūka aizvēršanai

Uzskaitei tiek izmantotas IP adreses un unikālie ID numuri. Uzskaites rezultāts ir statistisks. Skaitītāja uzskaite tiek veikta “Google Analytics”.

gtest, gdyn

Sīkdatnes, kas tiek izmantotas informācijas saglabāšanai par lietotāja apskatītajām vietnēm, apmeklēšanas ilgumu un var tikt izmantoti, lai anonīmi aprakstītu lietotāju portretus pēc pārlūkošanas paradumiem.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

5 gadi

Unikālais identifikators

UID

Sīkdatne ievāc informāciju par lietotājiem, kas ir pieslēgušies, un tiek izmantota unikālo lietotāju atšķiršanai, piešķirot viņiem unikālo identifikatoru (ID).

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

Līdz 60 dienām

Unikālais identifikators

adnKeyTarget…

Sīkdatne ievāc informāciju par lietotājiem, kas ir pieslēgušies, un tiek izmantota unikālo lietotāju atšķiršanai, piešķirot viņiem unikālo identifikatoru (ID).

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

5 gadi

Unikālais identifikators

Ntsprnt

DMP grupas identifikators.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

Līdz 30 dienām

Unikālais identifikators

LimitatorInformer_Engine…

Sīkdatne ievāc informāciju par lietotājiem, kas ir pieslēgušies, un tiek izmantota unikālo lietotāju atšķiršanai, piešķirot viņiem unikālo identifikatoru (ID).

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

1 gads

Unikālais identifikators

_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Sīkdatnes vāc informāciju par lietotājiem un ļauj novērot viņu pārlūkošanas paradumus.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

3 mēneši

Unikālais identifikators

splitVar2

Sīkdatne ievāc informāciju par lietotājiem un tiek izmantota viņu pārlūkošanas paradumu salīdzināšanai.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

2 gadi

Unikālais identifikators

Inspectlet sīkdatnes:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Sīkdatnes vāc informāciju par lietotāju darbībām vietnes pārlūkošanas laikā un izmantojot tajā esošās funkcijas (video, veidnes, taustiņi un tml.). Šīs sīkdatnes ļauj novērtēt lietotāju pārlūkošanas pieredzi un identificēt vietnes funkcionālos trūkumus.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

1 gads

Unikālais identifikators

“Google Tag Manager” un “Google Analytics” sīkdatnes:

_dc_gtm_UA-4238681-1

Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantota piedāvājumu optimizēšanai un to sniegšanai citās vietnēs.

Ienākot interneta vietnē

8 stundas

Unikālais identifikators

_dc_gtm_UA-4238681-28

Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantota piedāvājumu optimizēšanai un to sniegšanai citās vietnēs.

Ienākot interneta vietnē

8 stundas

Unikālais identifikators

_ga

Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantota statistiskās informācijas saglabāšanai.

Pirmo reizi ienākot interneta vietnē

2 gadi

Unikālais identifikators

_gat_UA-4238681-28

Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantota unikālo lietotāju atšķiršanai, piešķirot viņiem unikālu identifikatoru (ID).

Ienākot interneta vietnē

8 stundas

Unikālais identifikators

viewedOuibounceModal

Sīkdatne tiek izmantota vietnē publicēto aptauju piedāvāšanai lietotājiem un nodrošina, ka lietotāju aptauja tiek parādīta tikai vienu reizi.

Ienākot interneta vietnē

Līdz interneta vietnes loga aizvēršanai

Unikālais identifikators

 

 1. Sabiedrība drīkst, nepārkāpjot tiesību aktus, apvienot informāciju, kas saņemta ar sīkdatņu palīdzību, ar informāciju, kas par personu saņemta citiem līdzekļiem.

 

 1. Sabiedrības interneta vietnē var tikt sniegtas saites uz trešo pušu interneta vietnēm, kurām tiek piemērots attiecīgās trešās puses privātuma paziņojums.

 

IX DAĻA

PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

 

 1. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji daļēji vai pilnībā mainīt privātuma politiku, par to paziņojot Sabiedrības vietnē. Šī iemesla dēļ mēs iesakām Jums periodiski apmeklēt mūsu interneta vietni, kur vienmēr atradīsiet jaunāko šīs privātuma politikas versiju.

 

 1. Ja Jūs nepiekrītat savu personas datu apstrādei saskaņā ar jauno privātuma politikas redakciju, Jūs varat izmantot augstāk norādītās Jūsu tiesības, kas saistītas ar personas datu apstrādi.

 

 1. Privātuma politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publiskošanas dienas, t.i., no dienas, kad tie tiek ievietoti Sabiedrības vietnē.